Úvod / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Adriana Kováčová – KVIETOK (ďalej len „správca“).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Adriana Kováčová
Cintorínska 400/21
922 10 Trebatice
0905 877 023

IČO: 41296991
DIČ: 1020868112

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vaše osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade podnikateľských subjektov IČO a DIČ) spracúvame len pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb a odosielanie tovaru na zvolenú adresu. Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na účely informovania o našich produktoch v rámci priameho marketingu (newsletter).

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve môže byť táto doba 10 rokov.

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté tretím stranám:

Kuriérske a prepravné spoločnosti:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, Slovenská republika, IČO 36624942

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO 36631124

Poskytovatelia IT služieb:
Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, IČO 28090403

5.2 Ďalšími príjemcami môžu byť účtovné kancelárie, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokátske a právne kancelárie.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na e-mailovej adrese info@shop-kvietok.sk, zavolaním na telefónne číslo 0905 877 023 alebo písomne na adrese Cintorínska 400/21, 922 10 Trebatice.

6.3 Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO 36064220.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.5. 2018

Používanie súborov cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies. Internetový obchod predávajúceho používa tieto súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.