Úvod / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Adriana Kováčová – KVIETOK
IČO: 41296991
DIČ: 1020868112
so sídlom: Cintorínska 400/21, 922 10 Trebatice
zapísané v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, číslo 204-5426

Kontaktné údaje:
email: info@shop-kvietok.sk
telefón: 0905 877 023
www.shop-kvietok.sk

(ďalej len „predávajúci“)

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby staršej ako 16 rokov, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.shop-kvietok.sk (ďalej len „internetový obchod“).

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

2. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 V internetovom obchode ( v sekcii Nákupný košík) sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedená v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Cena a spôsob dopravy do Českej republiky a iných krajín závisí od hmotnosti a objemu objednaného tovaru. Všetky objednávky mimo územia Slovenskej Republiky riešime individuálne cez e-mail a tieto môžu byť uhradené jedine vopred bankovým prevodom.

2.3 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

– prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia tejto objednávky.

3.5 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

3.6 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

3.7 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o expedovaní objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

4. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

4.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

4.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

4.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je zodpovedný za bezpečnosť uchovania svojich prihlasovacích údajov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

4.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2946458118/1100, peňažný ústav Tatrabanka a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4645 8118, BIC(SWIFT): TATRSKBX

– dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru

– v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke.

5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

5.3 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.4 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

5.5 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

5.6 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový, v prípade osobného odberu pokladničný doklad.

5.7 Tovar je kupujúcemu dodaný:

– na adresu určenú kupujúcim v objednávke

– osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho na adrese Cintorínska 400/21 Trebatice.

5.8 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

5.9 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.10 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.11 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, musí však spísať s doručovateľom protokol o poškodení zásielky.

5.12 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

5.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na sezónne aranžmány ktoré sú ručne vyrobené (vence,aranžmány a pod.)

6.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.3 Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

6.4 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo e-mailom podľa údajov uvedených v tomto dokumente, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.5 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

6.6 Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.7 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.8 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.9 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

6.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu neuhradenia peňažných prostriedkov vrátane nákladov na dodanie kupujúcim, a to v dobe splatnosti uvedenej v tomto dokumente.

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Adresa pre poštový styk, vrátane zaslania tovaru pri reklamácii:

Adriana Kováčová – KVIETOK

Cintorínska 400

922 10 Trebatice

Odbor výkonu dozoru Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523

7.1 Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

7.2 Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7.3 Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

7.4 Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

7.5 Upozorňujeme našich zákazníkov, že náš tovar býva vyrobený z prírodných materiálov, z veľkej časti patinovaný, prípadne v štýle ošúchanej elegancie Shabby chic a teda drobné nedokonalosti, hrče alebo prasklinky nie sú vadou ale očakávanou vlastnosťou týchto produktov. U tovaru označeného „Shabby Chic“, alebo „patina“ je povrchová úprava ktorá imituje požitý vzhľad (Used-look), ktorý je želanou vlastnosťou tohto tovaru.

7.6 Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

7.7 V zmysle tohto RP môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou s vyplneným reklamačným formulárom.

7.8 Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

– kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

– predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

– komu je reklamácia adresovaná,

– účet kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru,

– dátum podania reklamácie,

– podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

7.9 K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, pokiaľ je to možné v pôvodnom obale. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

7.10 Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

7.11 Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

– pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho

– pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

7.12 Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 21.05.2018 a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce Reklamačné poriadky. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena RP je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu www.shop-kvietok.sk

7.13 Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „RP“) upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.shop-kvietok.sk ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu, ktorý je k nahliadnutiu tu.

 

9. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

9.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

9.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

10.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21. 5. 2018